• Godziny otwarcia

  Godziny otwarciaX

  Poniedziałek06:30 - 21:45

  Wtorek06:30 - 21:45

  Środa06:30 - 21:45

  Czwartek06:30 - 21:45

  Piątek06:30 - 21:45

  Sobota07:00 - 21:45

  Niedziela07:00 - 21:45

 • 12 281-39-65

Regulamin Siłownia & Fitness

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI & FITNESS

1. Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Siłowni & Fitness na Krytej Pływalni
w Niepołomicach, zarządzanej przez „Wodociągi Niepołomice” spółka z o. o. z siedzibą w Niepołomicach, przy ul. Droga Królewska 27.

2. Przed wejściem na teren Siłowni oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z Regulaminem korzystania z Siłowni & Fitness w Niepołomicach oraz odpowiednimi instrukcjami.

3. Osoby korzystające z Siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność ponosząc ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.

4. Z usług Siłowni mogą korzystać osoby pełnoletnie. W przypadku osób niepełnoletnich powyżej 15 lat wymagana jest pisemna zgoda ich przedstawiciela ustawowego, natomiast osoby niepełnoletnie do 15 lat mogą korzystać
z Siłowni wyłącznie pod bezpośrednią opieką rodziców/opiekunów prawnych.

5. Osobami uprawnionymi do korzystania z usług Siłowni są osoby posiadające ważne karnety, bilety wstępu
lub osoby, które nabyły prawo do korzystania z Siłowni na podstawie odrębnych umów, porozumień lub uzgodnień.

6. Karnet na korzystanie z usług Siłowni jest imienny i nie może być przeniesiony na rzecz osób trzecich.

7. W przypadku zgubienia karnetu duplikat będzie wydany po uiszczeniu opłaty aktywacyjnej w wysokości 10,00 zł.

8. Klient zobowiązuje się na prośbę personelu Siłowni, okazać dowód tożsamości.

9. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników Siłowni oraz stanowiące naruszenie zasad sanitarno-higienicznych obiektu, w szczególności:

a) przebieranie się poza szatnią,
b) wchodzenie w innym stroju i obuwiu niż sportowe,
c) przebywanie w stanie wskazującym na stan intoksykacji,
d) wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
e) palenie tytoniu i używanie otwartego ognia,
f) spożywanie pokarmów poza miejscem do tego wyznaczonym,
g) wnoszenie ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
h) zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu Siłowni,
i) niszczenie urządzeń i wyposażenia Siłowni,
j) wchodzenie na konstrukcję przyrządów w innych miejscach niż do tego przeznaczone,
k) ustawianie na przyrządach jakichkolwiek przedmiotów i sprzętu poza miejscami do tego przeznaczonymi,
l) ćwiczenie z rozpuszczonymi długimi włosami oraz z biżuterią i ozdobami, mogącymi spowodować uszkodzenie ciała,
m) dokonywanie jakiejkolwiek modyfikacji przyrządów oraz przemieszczania wyposażenia ruchomego bez zgody personelu,
n) korzystanie ze sprzętu sportowego oraz wyposażenia Siłowni niezgodnie z ich przeznaczeniem,
o) ćwiczenie luźnymi przyborami poza miejscami do tego wyznaczonymi,
p) ćwiczenie na przyrządach oznaczonych jako uszkodzone lub niesprawne,
q) prowadzenie działalności szkoleniowej i zarobkowej bez zgody kierownictwa obiektu.

10. Klient zobowiązany jest do:

a) przestrzegania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się,
b) przechowywania wnoszonych ze sobą rzeczy w szafkach,
c) zapoznania się z instrukcjami użytkowania/korzystania z Siłowni & Fitness,
d) odłożenia sprzętu po każdym ćwiczeniu na przeznaczone do tego miejsce,
e) zachowania higieny osobistej,
f) ćwiczenia w stroju oraz obuwiu sportowym (czystym, ma płaskiej podeszwie, bez kolców i kołków, nie pozostawiającym podczas użytkowania zabrudzeń), ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika,
g) podporządkowania się zarządzeniom i poleceniom instruktora lub kierownika obiektu,
h) zgłaszania wszelkich zauważalnych wad lub nieprawidłowości w działaniu urządzeń, maszyn i sprzętów.

11. Nie zaleca się wnoszenia na teren sali ćwiczeń dokumentów, pieniędzy i innych przedmiotów wartościowych.
W Siłowni obowiązuje zakaz deponowania jakichkolwiek dokumentów, pieniędzy i innych przedmiotów wartościowych u pracowników. Za utratę przez Klienta na terenie Siłowni dokumentów, pieniędzy i innych przedmiotów
wartościowych, zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności.

12. Po zamknięciu obiektu i stwierdzeniu przez pracowników, że szafka pozostaje zamknięta pomimo opuszczenia obiektu przez Klientów, Kierownik obiektu ma prawo otworzyć szafkę i usunąć wszelkie znajdujące się w niej rzeczy. Przedmioty takie uznaje się za porzucone zgodnie z art. 180 Kodeksu Cywilnego.

13. Zarządzający obiektem zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz zamknięcia Siłowni lub jej części z powodu prowadzonych prac remontowych lub w wyniku innych zdarzeń losowych.

14. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone swoim działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych.

15. Siłownia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego treningu Klientów, w tym w szczególności za skutki ewentualnych urazów i kontuzji. W przypadku wątpliwości co do sposobu obsługi sprzętu oraz urządzeń znajdujących się na terenie Siłowni Klient zobowiązany jest zasięgnąć porady instruktora lub trenera.

16. Siłownia zastrzega sobie prawo do odmówienia świadczenia swoich usług lub wyproszenia z terenu Siłowni osób łamiących postanowienia niniejszego Regulaminu.

17. Uwagi dotyczące funkcjonowania Siłowni mogą być składane w formie pisemnej. W kasie obiektu znajduje się „Książka skarg i zażaleń”, dodatkowo skargi i wnioski można zgłaszać w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 17:00 w siedzibie Spółki „Wodociągi Niepołomice”, przy ul. Droga Królewska 27, po wcześniejszym umówieniu osobistym lub telefonicznym pod numerem telefonu: (12) 281 24 23.

18. Regulamin korzystania z Siłowni & Fitness jest dostępny w holu obiektu oraz na stronie internetowej www.plywalnia.niepolomice.eu. Zarządzający obiektem ma prawo do dokonywania jego zmian.

19. W sprawach nieokreślonych w Regulaminie decydują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz kierownictwo obiektu.

                                                                                                           Zarząd Spółki „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o.

 

(C) Wodociągi Niepołomice