• Godziny otwarcia

  Godziny otwarciaX

  Poniedziałek06:30 - 21:45

  Wtorek06:30 - 21:45

  Środa06:30 - 21:45

  Czwartek06:30 - 21:45

  Piątek06:30 - 21:45

  Sobota07:00 - 21:45

  Niedziela07:00 - 21:45

 • 12 281-39-65

Regulamin Krytej Pływalni

 1. Kryta pływalnia w Niepołomicach zwana dalej Pływalnią jest własnością Gminy Niepołomice.
 2. Głębokość poszczególnych basenów wynosi:
  – basen sportowy od 120 cm do 180 cm,
  – basen rekreacyjny od 60 cm do 120 cm.
 1. Pływalnia czynna jest:
  a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 21.45
  b) w soboty, niedziele i święta w godzinach od 7.00 do 21.45 (za wyjątkiem ujętych w wykazie dni, w których obiekt Krytej Pływalni jest nieczynny).
 1. Przed wejściem na teren Pływalni oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń i atrakcji wodnych należy zapoznać się z Regulaminem Krytej Pływalni w Niepołomicach, oraz odpowiednimi instrukcjami.
 2. Osobami uprawnionymi do korzystania z Pływalni są osoby posiadające ważne karnety, bilety wstępu lub osoby, które nabyły prawo do korzystania na podstawie odrębnych umów, porozumień lub uzgodnień.
 3. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się do zaleceń ratowników lub służb porządkowych będą usunięte z terenu obiektu bez zwrotu kosztów za wejście na Pływalnię.
 4. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
  – palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i stosowania środków odurzających,
  – używania własnych urządzeń elektrycznych,
  – wnoszenia opakowań szklanych, ostrych urządzeń oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  – wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  – wprowadzania i przebywania zwierząt,
  – wstępu osobom o agresywnym zachowaniu,
  – wstępu osobom, których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie utonięciem i narażać zdrowie innych osób korzystających z Pływalni.
 1. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry tj. grzybicę, brodawicę, rumień, różę itp., otwarte rany, cięższe skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudności z oddychaniem, zaburzenia równowagi.
 2. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia, które lekarz dopuszcza do korzystania z Pływalni, powinny korzystać z niej ze szczególną ostrożnością, jednocześnie informując dyżurującego ratownika o swoim stanie.
 3. Osoby niepełnosprawne wymagające stałej kontroli (opieki) są zobowiązane do wejścia na halę basenową z opiekunem.
 4. Opiekuna osoby niepełnosprawnej obowiązuje strój kąpielowy, a opłatę za wejście określa Cennik Krytej Pływalni, stosownie do stopnia niepełnosprawności.
 5. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać dyżurującemu ratownikowi do odnotowania w Dzienniku służby.
 6. Punkt Medyczny znajduje się w dyżurce Ratowników.
 7. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Pływalni wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 8. Opiekun dziecka może bezpłatnie przebywać 15 minut wraz z dzieckiem na pływalni
  w strefie szatni. Po przekroczeniu 15 minut  opiekunowi zostanie automatycznie naliczona opłata jak za  bilet normalny za pierwszą godzinę pobytu na pływalni, zgodnie z obowiązującym Cennikiem Krytej Pływalni.
 9. Korzystanie z szatni jest obowiązkowe dla wszystkich użytkowników.
 10. Użytkownicy Pływalni zobowiązani są do zmiany obuwia zewnętrznego w holu głównym na obuwie typu plażowego – „strefa zmiany obuwia”.
 11. Na hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy:
  – dla kobiet jedno lub dwu częściowy,
  – dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała,
  – dla użytkowników Pływalni obowiązkowe są czepki kąpielowe,
  – dzieci do lat 3 obowiązują pampersy wodoodporne.
 1. Każdy użytkownik Pływalni zobowiązany jest przed wejściem do hali basenowej do umycia całego ciała pod prysznicem oraz odkażenia stóp w brodziku.
 2. Podczas korzystania z atrakcji basenowych, a w szczególności ze zjeżdżalni należy bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi i do automatycznej sygnalizacji urządzeń startowych.
 3. Na terenie hali basenowej zabrania się:
  – biegania oraz spychania innych użytkowników do wody,
  – skakania do wody,
  – wykonywania ćwiczeń nurkowych bez zgody ratownika,
  – konsumpcji artykułów żywnościowych,
  – wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów,
  – niszczenia wyposażenia i zanieczyszczania wody basenowej,
  – używania mydła i innych środków chemicznych.
 1. Skoki do wody ze słupków startowych dozwolone są wyłącznie po uzyskaniu zgody dyżurującego ratownika i wykonywane są wyłącznie na własną odpowiedzialność użytkownika.
 2. W czasie zawodów lub innych imprez sportowo – rekreacyjnych organizator wynajmujący basen odpowiada i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom imprezy – zawodów.
 3. Obsługa Pływalni sprawuje nadzór nad przestrzeganiem „Regulaminu Krytej Pływalni”.
 4. W obrębie hali basenowej za przestrzeganie regulaminu i bezpieczeństwa osób korzystających z Pływalni odpowiadają ratownicy pełniący dyżur, a w przypadku zorganizowanych grup także ich opiekunowie, instruktorzy, nauczyciele.
 5. Instruktorzy i opiekunowie grup zobowiązani są do noszenia na hali basenowej koszulek, innych niż czerwone (kolor zastrzeżony dla ratowników).
 6. Instruktorom i opiekunom grup podczas pobytu na hali basenowej zabrania się używania gwizdków trenerskich oraz sprzętu ratowniczego w celu prowadzenia zajęć.
 7. Odpłatność za usługi Pływalni pobierana jest zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 8. Opłata za pierwszy „cykl” – 60 minut pobytu pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi.
 9. Rozliczenie pobytu odbywa się po przejściu przez bramkę przy kasie z doliczeniem czasu ponad długość „cyklu” w rozliczeniu 6 minutowym.
 10. Za zgubienie lub zniszczenie wyposażenia Pływalni obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyrządzonej szkody.
 11. Za zgubienie paska z elektronicznym czytnikiem użytkownik zobowiązany jest uiścić opłatę
  w wysokości 100,00 zł, natomiast za zgubienie kluczyka do szafki opłata wynosi 30,00 zł.
 12. Kierownictwo Pływalni nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem „Regulaminu Krytej Pływalni”.
 13. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją warunków obowiązującego „Regulaminu Krytej Pływalni”.
 14. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub ćwiczących w wodzie pod nadzorem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby.
 15. Zaleca się, aby grupa zorganizowana liczyła maksymalnie 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia.
 16. Nadzór i odpowiedzialność nad uczestnikami grupy zorganizowanej ponoszą opiekunowie grupy, nauczyciele oraz osoby prowadzące zajęcia.
 17. Opiekunowie grup oraz prowadzący zajęcia zobowiązani są do:
  a. zapoznania podopiecznych z obowiązującym „Regulaminem Krytej Pływalni w Niepołomicach”,
  b. stałego pełnienia opieki i przebywania z podopiecznymi podczas prowadzonych zajęć,
  c. zapewnienia porządku i bezpieczeństwa grupie we wszystkich strefach obiektu,
  d. prowadzenia zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednimi do charakteru prowadzonych zajęć,
  e. posiadania imiennej listy uczestników zajęć.
 18. Przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu każdy opiekun lub prowadzący zajęcia ma obowiązek przeprowadzenia zbiórki oraz zgłoszenia przybycia i wyjścia grupy pełniącemu służbę ratownikowi.
 19. Zajęcia nauki pływania i szkolenia specjalistyczne mogą być prowadzone wyłącznie po zawarciu umowy ze spółką „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o. i ustaleniu grafiku.
 20. W kasie Pływalni znajduje się „Książka Skarg i Zażaleń”, dodatkowo skargi i wnioski można zgłaszać w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 17.00 w siedzibie Spółki „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o., przy ul. Droga Królewska 27, po wcześniejszym umówieniu osobistym lub telefonicznym pod numerem telefonu: (12) 281 24 23.

 

Zarząd „Wodociągi Niepołomice” spółka z o.o. informuje, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka „Wodociągi Niepołomice” z siedzibą przy ul. Droga Królewska 27 w Niepołomicach. Gromadzimy Państwa wizerunek, czas i miejsce zdarzenia oraz numery rejestracyjne pojazdów, z obrazu z zamontowanych w obszarze przetwarzania kamer. Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia Państwa bezpieczeństwa. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 14 dni. Mają Państwo prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

       ZARZĄD

„Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o.

(C) Wodociągi Niepołomice